Giới thiệu chung

Tổng quan chương trình

Chương trình Tiểu học Darwin là Chương trình Nhà trường được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục quốc gia và Chương trình các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có điểm nhấn, có sự tăng cường phát triển một số lĩnh vực giáo dục theo định hướng mục tiêu giáo dục của Nhà trường.Chương trình này là sự hiện thực hoá của Chương trình quốc gia trên cơ sở thực tiễn đối tượng học sinh, mục tiêu giáo dục của Nhà trường, nhu cầu của phụ huynh học sinh, đảm bảo nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc khoa học, nguyên tắc vừa sức, theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực học sinh, đáp ứng những yêu cầu của hiện tại và tương lai.

Mục tiêu - Phương pháp

Tập trung hình thành và bước đầu phát triển 2 năng lực cốt lõi: năng lực ngôn ngữ (thụ đắc ngôn ngữ nhanh chóng và vận dụng ngôn ngữ giao tiếp hiệu quả), năng lực tính toán (chiếm lĩnh nhanh chóng các kỹ năng tính toán căn bản ở tiểu học và bước đầu vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được rèn luyện vào thực tế) và 7 năng lực nhằm duy trì và phát triển quá trình học tập hiệu quả, phát triển bản thân: năng lực ghi nhớ, năng lực tương tác, năng lực tự học, năng lực cảm xúc, năng lực tập trung chú ý, năng lực thẩm mỹ, năng lực sáng tạo.Các chủ đề học tập, dự án học tập trải nghiệm có tính thống nhất và thể hiện triết lý giáo dục: Tri thức là sức mạnh, các giá trị nhân văn và giáo dục: Trách nhiệm, Yêu thương, Sáng tạo. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của các hoạt động theo chủ đề được cập nhật hằng năm theo đặc điểm đối tượng HS, quy mô của Nhà trường, yêu cầu của Ngành và thực tiễn giáo dục trong nước, khu vực, quốc tế.

 

Thong ke
back_to_top